Vennootschapsrecht

Het (internationaal) vennootschapsrecht ziet onder andere op de structuur en organisatie van uw (internationale) onderneming. Zo adviseert Brouwer Legal u graag over het structureren en organiseren van uw onderneming, alsmede over de vormgeving van de interne verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Daarbij kan het voorkomen dat gedurende het bestaan van de (rechts)persoon blijkt dat de gekozen structuur en organisatie dient te worden omgezet. Brouwer Legal begeleidt u bij deze aanpassing.

Het (internationaal) vennootschapsrecht ziet verder op rechten, plichten en verantwoordelijkheden van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen. Brouwer Legal adviseert en procedeert over (aansprakelijkheids)vraagstukken die met dergelijke rechten, plichten en verantwoordelijkheden samenhangen. Bestuursaansprakelijkheidsvraagstukken en interne geschillen hebben daarbij onze bijzondere interesse. Hierbij kan worden gedacht aan geschillen tussen de onderneming en een (voormalig) bestuurder, geschillen in de samenwerking met al dan niet gelieerde vennootschappen, geschillen tussen aandeelhouders onderling en/of geschillen tussen een onderneming en een aandeelhouder.

Bij het (internationaal) vennootschapsrecht dient ook te worden gedacht aan zaken als rechtsvormkeuze, oprichting, herstructurering, liquidatie, ontbinding en omzetting van uw (internationale) onderneming. Daarnaast adviseert Brouwer Legal over structuurregimes, werknemersparticipaties en kapitaalbeschermingsconstructies. Het (internationaal) vennootschapsrecht omvat verder de inkoop, uitgifte, intrekking en/of certificering van aandelen. Ook voor advies over deze onderwerpen kunt u bij Brouwer Legal terecht.