Disclaimer & Privacy statement

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op alle door Brouwer Legal geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.brouwerlegal.com, www.brouwerlegal.nl, www.brouwerlegal.de en www.brouwerlegal.eu (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door Brouwer Legal, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs.

Disclaimer

Op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs wordt algemene informatie verstrekt over veelal juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs getoonde informatie wordt door Brouwer Legal met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Brouwer Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Brouwer Legal worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Brouwer Legal uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven c.q. blogs niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronisch nieuwsbrieven c.q. blogs te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Brouwer Legal.

Privacy statement

Algemeen

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Brouwer Legal. Brouwer Legal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden, om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Brouwer Legal, het verbeteren van de Website en dienstverlening van Brouwer Legal, het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Brouwer Legal. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Brouwer Legal daarvoor toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Brouwer Legal stelt.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwer Legal, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met een van de medewerkers van Brouwer Legal, bereikbaar op +31 (0)53 203 20 44 of via info@brouwerlegal.com.