Dienstenrichtlijn

Dienstenrichtlijn Brouwer Legal

1. Brouwer Legal is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te (NL-7523 MC) Enschede aan de Moutlaan 35.

2. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 71556761.

3. Het postadres is Postbus 40085 te (NL-7504 RB) Enschede.

4. Per e-mail is iedere medewerker rechtstreeks te bereiken op zijn/haar mailadres, dat gevormd wordt door zijn/haar achternaam, gevolgd door: @brouwerlegal.com. Ons algemene mailadres is: info@brouwerlegal.com.

5. Het algemene telefoonnummer is +31 (0)53 203 20 44 en het faxnummer is +31 (0)53 203 20 45.

6. De advocaten van Brouwer Legal zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (NL-2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 95. Het telefoonnummer van de Orde van Advocaten is +31 (0)70 335 35 35 en het e-mailadres is: info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op: www.advocatenorde.nl.

7. Twee van de advocaten van Brouwer Legal, mr.drs. N.J.H. Leferink en mr. B. Honerbom, zijn ook als Rechtsanwalt ingeschreven bij de Rechtsanwaltskammer Hamm, kantoorhoudende te (D-59062) Hamm, Duitsland, aan de Ostenallee 18. Het telefoonnummer van de Rechtsanwaltskammer Hamm is + 49 (0) 2381 98 50 00 en het e-mailadres is info@rak-hamm.de. Rechtsanwalt J. Haukes is als Rechtsanwalt ingeschreven bij de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, kantoorhoudende te (D-40479) Düsseldorf aan de Freiligrathstraße 25. Het telefoonnummer van de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf is +49 (0) 211 49502 0 en het e-mailadres is info@rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de.  De toepasselijke regelingen voor onze Rechtsanwälte zijn de volgende:

  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
  • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
  • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
  • Fachanwaltsordnung (FAO)
  • Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union (CCBE)

De actuele versie van de betreffende regelingen zijn te vinden onder “Berufsrecht” op de homepage van de Bundesrechtsanwaltskammer: www.brak.de.

8. Het BTW-nummer van Brouwer Legal is 855007904B01.

9. Op de overeenkomst tot dienstverlening door Brouwer Legal zijn de algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn te vinden op de website en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

10. Op alle overeenkomsten tussen Brouwer Legal en de opdrachtgever, alsmede op alle overige met de hiervoor bedoelde overeenkomsten samenhangende rechtsverhoudingen tussen Brouwer Legal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11. Brouwer Legal voert de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken uit. In het geval dat Brouwer Legal onverhoopt in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Brouwer Legal gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. De advocaten van Brouwer Legal zijn verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij Markel International Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (NL-3016 BM) Rotterdam aan het Westplein 12-14. De Rechtsanwälte mr.drs. N.J.H. Leferink en mr. B. Honerbom zijn voorts verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij AXA Versicherung, gevestigd en kantoorhoudende te (D-51065), Köln, Duitsland aan de Wiener Platz 3. Rechtswalt J. Haukes is voorts verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij HDI Versicherung AG, gevestigd en kantoorhoudende te (D-70191) Stuttgart aan de Heilbronner Straße 158. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Brouwer Legal aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de door Brouwer Legal afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Brouwer Legal in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Brouwer Legal in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald met een maximum van € 25.000,–.

12. Brouwer Legal heeft een interne klachtenregeling. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief eventuele declaratiegeschillen, dienen schriftelijk te worden ingediend (via post, fax of e-mail: pieters@brouwerlegal.com) bij onze interne klachtenfunctionaris.

13. De uurtarieven van Brouwer Legal variëren en zijn afhankelijk van het aantal jaren ervaring van de desbetreffende advocaat. Het exacte uurtarief wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Onze kosten zijn gebaseerd op voormeld uurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht bestede uren (of gedeelten van uren), te rekenen in vaste tijdseenheden van zes minuten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari aangepast (indexering). Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. U zult tijdig van deze tariefwijziging op de hoogte worden gebracht. Reistijd wordt in rekening gebracht tegen een uurtarief dat de helft bedraagt van het op dat moment geldende uurtarief. Kilometerkosten worden niet apart bij u in rekening gebracht. Bijkomende kosten, bijvoorbeeld: deurwaarderskosten, griffierechten, kosten in verband met het opvragen van (bijvoorbeeld) uittreksels worden apart bij u in rekening gebracht. Facturering van onze werkzaamheden (waaronder: reistijd) vindt, normaal gesproken, één keer per maand plaats.  Bijkomende kosten kunnen tussentijds bij u in rekening worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

14. Brouwer Legal is een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening (zowel procesvoering als advieswerkzaamheden) op het gebied van het ondernemingsrecht en het daaraan gerelateerde arbeidsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst zal (per geval) zowel mondeling als schriftelijk de aard en indien mogelijk, de omvang van de werkzaamheden beschreven worden.

Bovenstaande informatie zijn wij verplicht te delen op basis van de Dienstenrichtlijn.