Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BROUWER LEGAL

1. Brouwer Legal B.V. (hierna: Brouwer Legal) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met als primaire doel het beoefenen van de advocatuur. Daarnaast verricht Brouwer Legal werkzaamheden op het gebied van bedrijfsadvisering, talentontwikkeling en onderwijs.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, die aan bij Brouwer Legal werkzame personen schriftelijk, mondeling of stilzwijgend is gegeven, ongeacht of deze opdracht is verricht in de hoedanigheid van advocaat, (bindend) adviseur of anderszins. Niet alleen Brouwer Legal, maar ook alle (rechts)personen die Brouwer Legal bij de uitvoering van een opdracht 
inschakelt kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Opdrachten verstrekt aan bij Brouwer Legal werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Brouwer Legal verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Brouwer Legal uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

5. Brouwer Legal voert de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken uit. In het geval dat Brouwer Legal onverhoopt in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Brouwer Legal gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Brouwer Legal aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de door Brouwer Legal afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Brouwer Legal in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Brouwer Legal in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald met een maximum van € 25.000,–.

6. Opdrachtgever vrijwaart Brouwer Legal tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Brouwer Legal.

7. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt binnen een periode van één jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: nadat de gelaedeerde partij) bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat Brouwer Legal daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

8. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Brouwer Legal aan te spreken. Elke (schadevergoedings)vordering jegens huidige dan wel voormalige advocaten, werknemers, partners, aandeelhouders, praktijkvennootschappen en hun bestuurders alsmede (interne dan wel externe) adviseurs, op contractuele dan wel buiten-contractuele grondslag, is uitgesloten. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt conform de artikelen 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden en derhalve is gelimiteerd tot een maximum van € 25.000,–.

9. Brouwer Legal zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. Brouwer Legal gaat bij het inschakelen van derden steeds zorgvuldig te werk. Brouwer Legal is evenwel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met haar opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Brouwer Legal gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

10. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van Brouwer Legal geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én Brouwer Legal schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.

11. Brouwer Legal is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Brouwer Legal gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie.

12. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke, door Brouwer Legal vastgestelde uurtarief. De tarieven van de aan Brouwer Legal verbonden advocaten en adviseurs kunnen variëren afhankelijk van ervaring, specialistische kennis of de aard van de opdracht. Brouwer Legal biedt ook de mogelijkheid van het sluiten van een jaarabonnement en kan ook aanbieden voor een vaste prijs de opdracht aan te nemen.

13. Brouwer Legal brengt haar werkzaamheden periodiek bij haar opdrachtgever in rekening, met gewoonlijk een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Betaling dient plaats te vinden door storting op een door Brouwer Legal aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting en/of verrekening. Bij gebreke van tijdige betaling is Brouwer Legal gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie. Brouwer Legal heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten, indien een opdrachtgever een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat.

14. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht aan Brouwer Legal te allen tijde in te trekken. Alsdan dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden te worden voldaan op de hierboven beschreven wijze.

15. Ingeval de hoogte van een declaratie wordt betwist, dient een opdrachtgever dit binnen 
30 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan Brouwer Legal kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan een opdrachtgever hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.

16. Gedurende zeven jaar na het afronden van een opdracht wordt het dossier door Brouwer Legal bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.

17. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en in de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend.

18. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Brouwer Legal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten die voortvloeien uit de voornoemde rechtsverhouding kunnen conform de op de website van Brouwer Legal gepubliceerde klachtenregeling, worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Brouwer Legal. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Brouwer Legal mochten ontstaan en die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo worden beslist.