Herstructurering & Reorganisatie

Herstructureringen en reorganisaties zijn complexe processen.  Wanneer uw onderneming of een onderdeel daarvan in financieel zwaar weer verkeert, dan rijst de vraag of uw onderneming of het desbetreffende bedrijfsonderdeel gezond te maken is. Het is van groot belang dat u tijdig geadviseerd wordt en liefst Brouwer Legal niet pas inschakelt als het schip water maakt en zinkende is. De complexiteit van herstructureringen en reorganisaties zit onder andere in de diversiteit aan belangen. Bestuurders, aandeelhouders, commissarissen, ondernemingsraden, vakorganisaties en financiers hebben allemaal een belang.

Het vereist ervaring, praktisch inzicht en overtuigingskracht om eenieder te overtuigen van de te nemen maatregelen. Daarnaast is ondernemingsrechtelijke, vennootschapsrechtelijke, arbeidsrechtelijke, fiscale en bedrijfseconomische kennis noodzakelijk. Brouwer Legal beschikt over de benodigde kennis en ervaring, waarbij wij tijdens een herstructurerings- en reorganisatieproces de regierol kunnen vervullen.

Herstructureringen en reorganisaties kunnen op verschillende wijzen worden vormgegeven en de reikwijdte van de te nemen maatregelen verschilt per geval. Zo kan het succesvol aanbieden van een crediteurenakkoord al tot het gewenste eindresultaat leiden. Een oplossing kan ook gelegen zijn in het aanvragen van een surseance van betaling of faillissement. of in het afstoten van een bedrijfsonderdeel. Brouwer Legal beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van het insolventierecht. Zodoende kunnen wij inschatten of een faillissement de oplossing is, waarbij wij tevens kunnen inschatten of een pre-pack als geslaagd instrument voor een doorstart kan worden ingezet.

Verder is het van belang om te controleren of dwarsverbanden binnen een concern losgemaakt kunnen worden, zodat wordt voorkomen dat een verliesgevend bedrijfsonderdeel het gehele concern meesleept. Ook dient te worden onderzocht om welke reden de onderneming in zwaar weer is komen te verkeren en dient te worden beoordeeld of er sprake is van situaties die kunnen leiden tot bestuursaansprakelijkheid. Allemaal onderwerpen waarin Brouwer Legal is gespecialiseerd. Ook wanneer deze onderwerpen zich in een internationale context voordoen.